LES BESTRETES DE CAIXA FIXA

Aproximació conceptual i trets característics d’aquest sistema de pagament a la Llei de Contractes del Sector Públic.La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària regula les bestretes de caixa fixa en el seu article 78 determinant que són: “bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter extra pressupostari i permanent que es … Continua llegint