UNA SOLUCIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT A TOTS ELS PODERS ADJUDICADORS

Es tracta de la Instrucció vinculant relativa a la contractació menor 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de la “Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación”

Des que va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic un dels assumptes que ha generat més debat i complexitat en la seva aplicació per part dels poders adjudicadors ha estat la contractació menor regulada, entre d’altres, a l’article 118 de la LCSP.

Nombrosos pronunciaments de diverses Juntes Consultives lluny de resoldre la controvèrsia han dificultat més la possibilitat d’obtenir un criteri uniforme amb el que actuar els poders adjudicadors.

Així, mentre que la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat (Informes 41/17; 42/18; 5/18), la JCC Galicia (Informe 1/2018), JCC Catalunya (Informe 1/2018); JCC Canarias (Informe 1/2019) JCC Andalucia (Informe 6/2018) van determinar que la limitació establerta a l’article 118.3 de la LCSP operava respecte dels contractes menors que pretenguin adjudicar-se de forma successiva si les seves prestacions són qualitativament iguals o formen una unitat funcional (prestacions substancialment coincidents segons la JCC Catalunya) les JCC Aragó (Informe 3/18) JCC Madrid (Informe 1/2018) i JACP Euskadi (recomanació 1/2018) establien que la limitació prevista a l’article 118.3 operava respecte de la totalitat de contractes menors de la mateixa tipologia (obres, serveis, subministraments) que pretenguin adjudicar-se de forma successiva.
Ara hi ha una solució vinculant i, per tant, d’obligat compliment a tots els poders adjudicadors: es tracta de la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de la “Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación” (OIRESUC).

L’article 332 de la LCSP preveia la creació d’aquesta oficina com a òrgan col·legiat dels que preveu l’article 19 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, “amb la finalitat de vetllar per la correcta aplicació de la legislació i, en particular, promoure la concurrència i combatre les il·legalitats, en relació amb la contractació pública.” Aquesta Oficina va ser creada finalment en data 07 de maig de 2018 mitjançant l’aprovació del Reial Decret 256/2018.

Els seus dictàmens tenen el caràcter de vinculants segons allò establert a l’article 332.7.d) de la LCSP.

Aquesta instrucció estableix que:

“118.3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2º”.

“Habida cuenta de lo anterior y teniendo en cuenta el marco establecido del apartado 3 del artículo 118 de la LCSP, la suscripción de contratos menores debe realizarse siguiendo las siguientes directrices:

1. La justificación de su necesidad y causa de su falta de planificación, por lo que no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios.

2. El valor estimado de la contratación menor, en ningún caso podrá superar los límites establecidos en el artículo 118.1 de la LCSP, calculado conforme a las reglas indicadas en el artículo 101 de la misma norma.

3. Debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato. Es decir, debe justificarse que no se han separado las prestaciones que forman la “unidad funcional” del objeto del contrato con el único fin de eludir las normas de publicidad en materia de contratación. En este sentido, el criterio relativo a la “unidad funcional” para distinguir si existe fraccionamiento en un contrato menor estriba en si se pueden separar las prestaciones que integran el citado contrato; y en el caso de que se separen, si las prestaciones cumplen una función económica o técnica por sí solas. Así, la justificación debe versar sobre la indispensable e intrínseca vinculación entre las prestaciones en cuestión para la consecución de un fin, esto es, la satisfacción de la necesidad que motiva la celebración del contrato(…)”.

Així mateix, l’Oficina estableix a la instrucció com a obligatori un procediment de contractació menor que necessàriament s’ha de configurar amb la sol·licitud i lliurament de tres pressupostos.

“De acuerdo con el principio de competencia, y como medida anti fraude y de lucha contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos, debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente. Si las empresas a las que se les hubiera solicitado presupuesto declinasen la oferta o no respondiesen al requerimiento del órgano de contratación, no será necesario solicitar más presupuestos. Las ofertas recibidas así como la justificación de la seleccionada formarán, en todo caso, parte del expediente. De no ser posible lo anterior, deberá incorporarse en el expediente justificación motivada de tal extremo”.

Finalment, i pel que fa a l’àmbit temporal de la limitació de l’article 118.3 LCSP s’afirma que aquesta vindrà referida “al ejercicio presupuestario”.

Autor: Marcos Sánchez
Per a més informació: prem AQUÍ

logo faura

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

A %d bloguers els agrada això: