COM PLANIFICAR ESTACIONS DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS PER PROMOURE LA MOBILITAT ELÈCTRICA A LES CIUTATS

La demanda de vehicles elèctrics creix exponencialment. Tot i això, els consumidors segueixen sentint ansietat per l’autonomia i són reticents a fer viatges llargs amb els seus VE a causa de la manca d’estacions de càrrega convenientment situades. Ara correspon a les autoritats de transport i als planificadors promoure l’e-mobilitat millorant la infraestructura de càrrega. Amb l’ajuda d’eines de planificació basades en la tecnologia PTV, trobar l’equilibri ideal entre comoditat, cost i infraestructura està totalment a l’abast de la mà.